Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Wykonywanie testów odbiorczych RTG

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Atomowe z dnia 17 września 2014 r. testy odbiorcze (zwane także testami akceptacyjnymi) polegają na przeprowadzeniu weryfikacji na dwóch płaszczyznach:

  • czy oznaczenia i opisy znajdujące się na elementach urządzenia radiologicznego są jednoznaczne oraz całkowicie zrozumiałe,
  • czy występuje zgodność wartości zmierzonych podczas testu z wartościami parametrów, jakie producent urządzenia zawarł w specyfikacji technicznej.

Na czym polegają testy odbiorcze RTG?

Zestaw badań, jakie wchodzą w skład testów odbiorczych, przeprowadza się na nowych urządzeniach radiologicznych. Testom poddaje się zarówno maszyny radiologiczne, jak i kompatybilne z nimi komputery z oprogramowaniem. Istotą badania jest sprawdzenie, czy cały sprzęt został zainstalowany prawidłowo, czyli zgodnie z obowiązującymi normami oraz założeniami zamówienia. Co ważne, testom podlegają nie tylko nowe urządzenia radiologiczne, ale też te zmodyfikowane, które po naprawie mogą mieć inne parametry. Każda zmiana w sprzęcie, która może mieć odzwierciedlenie w jakości obrazu albo dawce, jaką otrzymuje pacjent, musi być szczegółowo zbadana przez uprawnioną jednostkę.

W jakim celu wykonuje się testy odbiorcze RTG?

Testy odbiorcze aparatury RTG, a dokładnie dokumentacja z przeprowadzonych testów akceptacyjnych, stanowią jeden z załączników wymaganych podczas składania wniosku o uruchomienie gabinetu rentgenowskiego i aparatu RTG we właściwej dla podmiotu wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W skrócie — bez ważnych testów odbiorczych państwowy organ nie wyda podmiotowi zgody na przeprowadzanie procedur radiologicznych z użyciem aparatury niepoddanej badaniom. Zapraszamy do kontaktu z laboratorium GL Center — zajmujemy się między innymi wykonywaniem testów odbiorczych RTG, jak również regularnych testów podstawowych wymaganych do obowiązkowego monitorowania dawek promieniowania. Współpracujemy z podmiotami medycznymi, weterynaryjnymi, a także przemysłowymi.