Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Wykonywanie testów specjalistycznych mammografów

Profilaktyka raka piersi bazuje przede wszystkim na badaniach mammografami, które tak jak inna aparatura medyczna, powinny być poddawane okresowym testom. Wysoka jakość otrzymywanych wyników zależy bowiem od właściwego funkcjonowania urządzeń radiologicznych, a prawidłowo wykalibrowany mammograf i monitory umożliwiają uzyskiwanie miarodajnych wyników badań.

Nasze Laboratorium Pomiarów Radiologicznych gwarantuje wykonywanie testów specjalistycznych mammografów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. Z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej jakości obrazów w badaniu radiologicznym kluczowe są wyniki trzech konkretnych testów:

  • ocena systemu AEC,
  • pomiar dawki (MGD),
  • ocena jakości obrazu (kontrastu progowego).

Wspomniane wyżej testy kontroli jakości są ze sobą powiązane i wzajemnie zależne. W jaki sposób? System AEC powinien być ustawiony w taki sposób, aby dostarczał odpowiednio wysoką dawkę promieniowania do płyty pamięciowej — wysoką na tyle, by móc uzyskać pozytywny wynik testu kontrastu progowego. Prawidłowe wyniki obu tych testów są z kolei związane z koniecznością zoptymalizowania dawki promieniowania — nie może ona przekraczać dopuszczalnych limitów dawek dla różnych grubości piersi.

Laboratorium Pomiarów Radiologicznych

Jesteśmy specjalistami dysponującymi ponad 15-letnim doświadczeniem w testowaniu aparatury radiologicznej. Nieustannie podnosimy kompetencje, co pozwala nam utrzymywać wysoką jakość usług oraz pełną wiarygodność badań. Co ważne naszą wiedzę i praktykę potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1456.

Profesjonalne wykonywanie testów specjalistycznych mammografów — kluczowe informacje

Testy kontroli jakości urządzeń radiologicznych oraz monitorów opisowych i przeglądowych powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 12 miesięcy. Przygotowując się do współpracy z naszym laboratorium, należy:

  • zapewnić dostęp do dokumentacji technicznej aparatury oraz sprawozdań z poprzednich testów,
  • zadbać o obecność osoby uprawnionej do obsługi mammografu,
  • umożliwić wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych, np. błon rentgenowskich.

Zachęcamy do podjęcia współpracy!