Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Analiza i monitorowanie dawek wynika z potrzeby nadzoru nad promieniowaniem, które
otrzymują pacjenci podczas badań diagnostycznych. Za ten nadzór w każdej jednostce ochrony
zdrowia odpowiedzialny jest fizyk medyczny.

Jakie zadania ma fizyk medyczny?


Zgodnie z artykułem 33h ustawy Prawo atomowe fizyk medyczny wykonuje następujące
działania z zakresu rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej:

● optymalizacja ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych
ekspozycjom medycznym. To między innymi wykorzystywanie diagnostycznych
poziomów referencyjnych tam, gdzie ma to zastosowanie. Szczegółowe informacje o
poziomach referencyjnych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6
grudnia 2022 r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych
;
● definiowanie kryteriów jakości urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych na
potrzeby programu zapewnienia jakości,
● przygotowywanie specyfikacji technicznych urządzeń radiologicznych i urządzeń
pomocniczych, a także wybór urządzeń wymaganych do prowadzenia pomiarów w
zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym,
● analiza zdarzeń obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe
poszczególnych kategorii. Kategorie narażeń określone są w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania
ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w
jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych
Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych.

Powyższe zadania w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej wykonuje w
jednostce ochrony zdrowia specjalista w dziedzinie fizyki medycznej lub osoba dopuszczona
przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania tych zadań, zwana dalej fizykiem
medycznym w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej.

Monitorowanie i analiza dawek przez fizyka medycznego


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych
wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w
celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom
produktów radiofarmaceutycznych, w jednostce ochrony zdrowia, która wykonuje medyczne
procedury radiologiczne, musi być zatrudniony przynajmniej jeden fizyk medyczny. Zgodnie z
rozporządzeniem jednostka ochrony zdrowia zapewnia co najmniej jednego fizyka medycznego
na:
● 15 000 procedur związanych z tomografią komputerową rocznie;
● 20 000 procedur związanych z radiologią zabiegową rocznie.
GL Center posiada zespół fizyków medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii
zabiegowej. Zapraszamy do współpracy!